نسیم سرد آرارات ( نظریان )

جستجو
اواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبیاواپراتور آبی

مشخصات فنی اواپراتور آبی

 • استفاده از ماشین آلات CNC در تولید تیوپ شیت و در پوش جهت بهبود تلرانس های ساخت و افزایش دقت تولید.
 • تولید در پوش ها بصورت یکپارچه جهت اطمینان از عدم نشت مدار به مدار.
 • استفاده از اکسپندر دارای کنترل گشتاور جهت اکسپند لوله های مسی به تیوپ شیت.
 • تعبیه شیار در داخل سوراخهای تیوپ شیت جهت اطمینان از عدم نشت از محل اکسپندر
 • استفاده از بفل از خانواده PP با دوام بالا
 • تست ازت با فشار 250 PSI
 • پوشش با دولایه رنگ
 • قابلیت تولید به صورت یک مداره تا چهار مداره

اواپراتور چیست؟

Technical specifications of the Water-cooled evaporator
 • The use of CNC machines in the production of tube sheet and lids to improve the manufacturing tolerance and increase the precision of production.
 • Production in the integrated lids so as to ensure that the circuit is not leaked to circuit.
 • Use torque controller expander for expanding copper tubes to a tube sheet.
 • Insert the groove into the holes of the tube sheet to ensure that the expander does not leak.
 • Use Baffle from high durability PP family
 • Nitrogen test with pressure of 250 psi
 • Coating with double layered dyed
 • Capable of producing single circuit up to four circuits
مشخصات اواپراتور آبی
تجهیزات سردخانه ای نسیم سرد آرارات