نسیم سرد آرارات ( نظریان )

جستجو

چیلر دستگاهی است که آب سرد مورد نیاز کویل سرد را تامین می کند. این دستگاه در ساختمان تاسیسات قرار داده می شود و به وسیله آب به سمت کویل سرد هدایت می شود .

معرفی انواع چیلر

چیلر تراکمی 

چیلرهای تراکمی یک سیکل ساده تبرید با چهار بخش اصلی کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط میباشد در این نوع خنک کننده کمپرسور انرژی خود را از الکتروموتور دریافت کرده و گاز را از اواپراتور مکیده و دما و فشار آن را به حدی افزایش(عمل تراکم) می‌دهد که بتواند با عامل تقطیر معمولی تقطیر شود سپس این گاز توسط لوله گاز داغ یا تخلیه (Discharge Line) از خروجی کمپرسور به کندانسور هدایت میشود. گاز فشرده شده در کندانسور به کمک آب یا هوای محیط خنک شده و به مایع تبدیل می شود این مایع فشار بالا وارد مخزن ذخیره مایع (Receiver tank) شده و سپس جریان ثابتی از مایع مورد نیاز وارد لوله مایع (liquid Line) شده و با گذشتن از شیر انبساط (Exp. Valve) فشار آن طوری کاهش یافته که مایع بتواند در دمای پایین مورد نظر با گرفتن گرما از محیط اطراف در اواپراتور تبخیر شده و به گاز فشار پایین تبدیل شود .سپس گاز فشار پایین توسط لوله مکش (Suction Line) مجددا وارد کمپرسور شده و سیکل تکرار می گردد.

چیلر تراکمی

سیکل چیلر تراکمی

تصویر زیر بیانگر چرخه چیلر تراکمی است.

سیکل چیلر تراکمی

چیلر جذبی

سیستم جذبی در دو فشار کار می کند که ژنراتورو کندانسور در فشار بالا و جذب کننده و اواپراتور در فشار پایین می باشند .

چیلر جذبی

اجزاء چیلرهای جذبی

ژنراتور : در محفظه بالایی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه تغلیظ محلول لیتیوم بروماید رقیق وجداسازی آب سردرابر عهده دارد . جذب کنند: درپوسته پائینی چیلرهای جذبی قرار داشته ووظیفه جذب بخارمبرد تولید شده در محفظه اواپراتوررا بر عهده دارد . اواپراتور : در پوسته پائینی چیلرهای جذبی قرار داشته می گیرد . مایع مبرد در اواپراتور به لحاظ فشار پایین محفظه ( خلا نسبی ) تبخیر شده و باعث کاهش درجه حرارت آب سرد درون لوله های اواپراتور می گردد

کندانسور : در پوسته های بالایی چیلرهای جذبی واقع شده است و وظیفه تقطیرمبرد تبخیر شده توسط ژنراتور را بر عهده دارد . بخارمبرد در برخورد با لوله های حاصل از آب برج ، تقطیر شده و به تشتک اواپراتور سرریز می شود .

محلول جاذب: این محلول در سیکل های پروژه حاضر محلول لیتوم بروماید و آب است .

مایع مبرد : مایع مبرد در جیلرهای جذبی آب خالص ( آب مقطر ) می باشد که به جهت فشار پایئن محفظه اواپراتور در اثر تبخیر خاصیت خنک کنندگی خواهد داشت .

کریستالیزه شدن : محلول بروماید در غلظت معمولی به صورت مایع است ولی چنانچه تغلیظ اولیه بیش از حد ادامه یابد ، حجم بلورهای ریزی که در آن تشکیل می شوند ، بزرگترشده و باعث مسدود شدن کامل مسیر عبور محلول شود . به این پدیده کریستایزه شدن گویند.

ضریب عملکرد : پارامتر ضریب عملکرد در دستگاههای مرورتی از جمله چیلر های جذبی شاخصی از بازدهی دستگاه می باشد . مقادیر بالاتر این پارامتر نشان دهنده معرف بهینه انرژی حرارتی می باشد.

سیکل چیلر جذبی

شباهت چیلر جذبی و تراکمی در چیست؟

 • در اپراتور از گرمای آب تهویه ساختمان برای تبخیر یک مبرد فرار در فشار پایئن استفاده می گردد.
 • گاز مبرد فشار پایئن از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد فشار بالا به کندانسور فرستاده می شود.
 • گاز مبرد در کندانسور تقطیر می گردد.
 • مبرد در یک سیکل همواره در گردش است.

تفاوت های اصلی چیلر های جذبی و تراکمی چیست؟

 1. چیلر های تراکمی مصرف انرژی اولیه کمتری دارند .
 2. چیلرهای تراکمی نسبت به چیلرهای جذبی مصرف آب کمتری دارند.
 3. از چیلرهای تراکمی در هرنوع شرایط آب و هوایی می توان استفاده کرد ، در صورتی که از چیلرهای جذبی نمی توان در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب در ظرفیت های بالا استفاده کرد .
 4. اثرات زیست محیطی چیلرهای تراکمی بسیار کمتر از چیلر های جذبی می باشد .
 5. ضریب عملکرد چیلر های تراکمی بین 1 تا 8 است در حالی که ضریب عملکرد چیلر های جذبی بین 0.5 تا 1 است.
 6. چیلر های جذبی در توان برابر با چیلر های تراکمی ، حدود 40 تا 60 درصد به فضای بیشتری برای نصب نیاز دارند و علت آن بزرگتر بودن تجهیزات چیلر جذبی است .
 7. چیلر های جذبی حدود دو برابر وزن یک چیلر تراکمی با ظرفیت برابر ، وزن دارد . که به همین علت نیاز به زیرسازی مقاوم تر و پر هزینه تری نیازمند است.
 8. چیلر تراکمی به صورت یک پارچه نصب می شود ، در حالی که چیلر های جذبی به علت بزرگ بودن و وزن زیاد به صورت قطعات جداگانه حمل شده وسیال مبرد و جاذب نیز در محل نصب پس از مونتاژ قطعات به سیستم تزریق می شود .
 9. به علت وجود قطعات مکانیکی کمتر در چیلر های جذبی نسبت به چیلر های تراکمی صدای کمتری تولید می کنند.
 10. چیلر های جذبی در دو نوع شعله مستقیم و شعله غیر مستقیم و چیلرهای تراکمی در دو نوع آب خنک و هوا خنک تولید می شوند .نوع جذبی شعله غیر مستقیم حدود 50 درصد گران تر از نوع تراکمی با همان ظرفیت و قیمت نوع شعله مستقیم دو برابر قیمت نوع تراکمی آن است .
تجهیزات سردخانه ای نسیم سرد آرارات