روش چیدن کالا در سالن های سردخانه

به منظور تامین گردش مناسب هوا فواصل زیر باید رعایت گردد: فاصله پالت ها از جداره های سالن نگهداری حداقل 20 سانتی متر باشد. فاصله بین پالت ها حداقل 10 سانتی متر باشد. فاصله پالت ها از سقف باید به گونه ای باشد که سطح رویی کالاهای چیده شده پایین تر از سطح زیرین بادزن

روش چیدن کالا در سالن های سردخانه

نکات ضروری در چیدن کالا در سردخانه عبارتند از :

Image result for keep goods in cold storage


• گردش هوا


به منظور تامین گردش مناسب هوا ، فواصل زیر باید رعایت گردد:
1. فاصله پالت ها از جداره های سالن نگهداری حداقل 20 سانتی متر باشد.
2. فاصله بین پالت ها حداقل 10 سانتی متر باشد.
3. فاصله پالت ها از سقف باید به گونه ای باشد که سطح رویی کالاهای چیده شده پایین تر از سطح زیرین بادزن ها باشد. در صورت زیاد بودن ارتفاع سالن های سردخانه حداکثر تعداد باکس پالت هایی ( باکس پالت عبارتست از نوعی قفسه پایه دار به منظور گذاشت و برداشت مواد غذایی) که روی هم چیده می شود با توجه به خصوصیات باکس پالت ها و نوع کالاهایی که در آن قرار داده می شود باید طوری باشد که هیچگونه خطر ریزش باکس پالت ها یا اشکال در جابجایی آنها به وجود نیاید.


• خالی گذاشتن زیر تجهیزات سرمازا


زیر تجهیزات سرمازا به دلایل زیر نباید کالایی چیده شود:

1.  جلوگیری از ضایعات احتمالی ناشی از برفک زدایی
2.  دسترسی آسان مسئول فنی به تجهیزات سرمازا
3. امکان حرکت لیفت تراک( دستگاه مخصوص جابجایی و چیدن کالاهای مورد نگهداری در سردخانه)


• دسترسی آسان جهت کنترل کیفی کالا


به منظور دسترسی آسان جهت کنترل کیفی کالا از نظر ماندگاری و حفظ ارزش غذایی و غیره باید راهروهایی پیش بینی گردد. برای این منظور دو روش پیشنهاد می شود:
1. دسترسی کم : یک راهرو با عرض 70 سانتی متر در وسط سالن عمود بر راهروی ارتباطی خارج سالن و یک راهرو با عرض حداقل 50 سانتی متر در عقب سالن منظور می شود.
در هر صورت نباید بیش از شش ردیف باکس پالت بدون راهرو در کنار هم چیده شود.
2. دسترسی زیاد : بین هر دو ردیف باکس حداقل 50 سانتی متر فاصله و یک راهرو با عرض حداقل 50 سانتی متر نیز در انتهای سالن منظور می شود. این روش برای کالاهایی است که به بازدید گسترده و مکرر نیاز دارند.


• خارج کردن کالا به ترتیب ورود (first out – first in )


برای امکان خروج کالا به ترتیبی که وارد شده باید راهرویی در مقابل در ورودی سالن منظور نمود که عرض آن با توجه به حرکت لیفت تراکم حداقل 220 سانتی متر باشد.


چیدن کالا سالن سردخانه چیلر درب تونل تجهیزات سرمازا مساحت انبار

روشهاي نگهداري مواد غذاییحضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی

تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی نظریان